شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
عکس شهدا را مي بينيم و عکس آنها عمل مي کنيم..تنها يه جمله مي توانم بگويم : شهدا شرمنده ايم. اي گمنامان هميشه ماندگار در ذهنمان شرمنده ايم چرا که در در گمنامي مشترکيم تو پلاکت را گم کردي و من هويتم را...

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
+ ما مي گوئيم : من** شهيد مي گويد : او** ما ميگوئيم :او** شهيد ميگويد: تو** ما ميگوئيم :تو** شهيد مي گويد :من** ما هميشه عقب تريم . . .** به ما گفتند : بمانيد** نگفتند : در گٍل بمانيد** شهدا رو سياهم**
mp3 player شوکر
گروه شهدا شرمنده ايم
vertical_align_top