شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
عکس شهدا را مي بينيم و عکس آنها عمل مي کنيم..تنها يه جمله مي توانم بگويم : شهدا شرمنده ايم. اي گمنامان هميشه ماندگار در ذهنمان شرمنده ايم چرا که در در گمنامي مشترکيم تو پلاکت را گم کردي و من هويتم را...

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ علي اکبري رفتند وعلي اصغري بازگشتند.
تسبیح دیجیتال
گروه شهدا شرمنده ايم
vertical_align_top